Stationshusföreningen

Stationhuset ägs och förvaltas av en ideell förening: Stationhusföreningen. Föreningen sköter om och visar huset och trädgården.

Föreningens målsättning är att med modellen levandegöra en del av Rostocks intressanta historia och samtidigt skapa en sevärdhet och prydnad för samhället.

Den som vill stödja föreningens arbete är välkommen att bli medlem i Stationhusföreningen eller ge ett ekonomiskt bidrag.

Som medlem får man varje år en samlarbild (på våren) och ett faktablad (på hösten). Tanken är att man genom dessa bilder och faktablad ska få ta del av mycket intressant material om stationshusets, järnvägens och samhällets historia.

Stationshusföreningens bankgironummer är: 516-3845

Stadgar

Stationshusföreningens stadgar

§ 1 Föreningens namn och säte. Föreningen heter Stationshusföreningen, Dals Rostock Föreningen har sitt säte i Dals Rostock, Melleruds Kommun.

§ 2 Målsättning och verksamhet. Stationshusföreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Målsättningen är att underhålla, sköta om och arbeta med allt som rör järnvägsstationen, informationstavlan och den närmaste omgivningen runtom dessa. Föreningen vill även skapa olika verksamheter runt stationshuset. Tillsammans med andra föreningar och intresserade vill man även verka för att göra Rostock mer attraktivt i allmänhet. Eftersom stationshuset med stor sannolikhet kommer att bli en intressant sevärdhet tillkommer det föreningen att ordna med visningar och eventuella öppettider. Föreningen vill utforma olika turisterbjudanden, broschyrer, trycka vykort och göra hemsidor. Både självständigt och i samarbete med andra turistmål.

§ 3 Medlemskap. Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem. Varje medlem äger en röst. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte.

§ 4 Medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställes årligen av årsmötet.

§ 5 Beslutande organ. Föreningens beslutande organ är årsmötet, föreningsmötet och styrelsen. Årsmötet utser styrelse, bestående av 6 (sex) ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförandens röst är utslagsgivande. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och suppleanter två år. Första gången val äger rum ska dock två ledamöter väljas för ett år. Mandattiden är rullande. Årsmötet utser ordförande i förening och styrelse. Övriga poster fördelas inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då – efter kallelse till samtliga ledamöter – minst fem av dessa eller deras suppleanter är närvarande. Årsmötet väljer utöver styrelse också två revisorer, som har att kontrollera bokföring och kassa samt även i övrigt granska styrelsens verksamhet. Vid såväl föreningsmöten som styrelsesammanträden förs protokoll. Årsmötet utser en valberedning bestående av två personer. Sakfrågor inom styrelsen avgörs med öppen omröstning. Vid personval öppen röstning såvida inte någon ledamot annat begär.

§ 6 Tidpunkt och kallelse till årsmöte. Årsmöte ska äga rum senast den 31 mars. Kallelsen ska annonseras och anslås senast två veckor före mötet. Kallelsen görs genom annons i ortspressen och medelst anslag.

§ 7 Kallelse till styrelsemöte. Styrelsemedlemmarna kallas senast en vecka före mötet.

§ 8 Räkenskapsår. Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Ekonomi. För att finansiera byggandet och underhållet av stationen söks olika bidrag och sponsorpengar. Eventuellt överskott ska fonderas (behållas i föreningen).

§ 10 Firmatecknare. Föreningen ska ha enskild firmateckning. Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.

§ 11 Ändring av stadgarna. Beslut om stadgeändring kan endast fattas av årsmötet eller vid ett extra årsmöte.

§ 12 Upplösning. Om intresset minskar, och det inte finns fler än tre medlemmar, skall föreningen upplösas. Innan detta sker skall medlemmarna ta ställning till stationshusets vidare öden.

Styrelse

Stationshusföreningens styrelse

Ordförande: Anne-Marie Sörby
Vice ordförande: Bertil Larsson
Sekreterare: Kerstin Ljungqvist
Kassör: Anita Aarsrud
Övriga ledamöter: Ronny Westerlund och Annelie Olsson
Suppleanter: Evert Magnusson och Brit Rakeng
Revisorer: Tomas Jacobsson och Patrik Adamsson